SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Prešov

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz závesný Kristus pred súdom

zverejnené: 31. júla 2020

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz Kristus pred súdomVeľkorozmerný neskororenesančný závesný obraz Kristus pred veľradou (olejomaľba na plátne) z pol. 17. stor. sa nachádza v Ľubici, pôvodne bol zavesený v jednoduchom drevenom ráme na stene Kostola rím. kat. sv. Ducha. Po záplavách, ktoré poškodili kostol, bol obraz znehodnotený plesňami. Obraz sa zabezpečil proti ďalšiemu poškodeniu a začali sa realizovať reštaurátorské práce. V roku 2017 bol obraz zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR do registra hnuteľných kultúrnych pamiatok a odvtedy neboli na ňom vykonávané reštaurátorské práce.  

Čítať ďalej >>

Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej

zverejnené: 10. júla 2020

Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej BelejKostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej  bol v 60.-70. rokoch 13. stor. postavený ako jednoloďová, plochostropá stavba s rovným uzáverom svätyne, zaklenutým jedným poľom krížovej klenby a s predstavanou západnou vežou. Okolo polovice 14. stor. došlo k prestavaniu svätyne, k jej predĺženiu a ukončeniu polygónom, v 60. rokoch k prestavbe lode na dvojloďový priestor, zaklenutý na dvojicu pilierov a okolo polovice nasledujúceho storočia došlo k rozšíreniu prístavby severnej kaplnky. Čiastočná barokizácia interiéru bola po roku 1720.  Z nástenných malieb vo svätyni kostola sa zachoval fragment postavy sv. Antona Pustovníka s jeho atribútmi, s postavou donátorky s nápisovou páskou (záver 14. stor.).


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Súd s areálom vo Vranove nad Topľou

zverejnené: 4. mája 2020

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou V minulom kalendárnom roku pribudol do pamiatkového fondu Slovenskej republiky unikátny areál zo začiatku 20. storočia. Ide o areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou. Areál je situovaný  približne v strede mesta, západne od areálu tunajšej nemocnice (Svet zdravia a. s. – Nemocnica Vranov nad Topľou), JV od mestského domu kultúry na parcelách č. KN-C 1916 a 1917 k. ú. Vranov nad Topľou. Tvoria ho tri pamiatkové objekty – hlavná súdna budova, vedľajšia súdna budova (väzenie) a ohradný múr s oplotením. Prvé správy o budúcej výstavbe novej účelovej budovy súdu vo Vranove pochádzajú z roku 1909.


  


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou – unikátne technické pamiatky stredoeurópskeho významu

zverejnené: 24. apríla 2020

Viadukty z okolia Hanušoviec nad TopľouMesto Hanušovce nad Topľou väčšina ľudí pozná vďaka kaštieľom (renesančný rod. Soós, barokový rod. Dessewffy) či kostolom (gotický rím. kat., klasicistický ev. a. v.) a najnovšie už aj vďaka zdevastovanej sušiarni liečivých bylín. Na území mesta a v jeho bezprostrednom okolí sa okrem už spomenutých zaujímavostí nachádzajú aj unikátne technické diela - štyri železničné viadukty, ktoré sú súčasťou železničnej trate Prešov – Strážske. S výstavbou železnice na tomto úseku sa počítalo už na konci 19. storočia. V roku 1897 dokonca uzrel svetlo sveta projekt pre jej realizáciu, avšak ku samotnej výstavbe už nedošlo.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Inštalácia replík náhrobných evidenčných tabúľ na vojnových cintorínoch v Stakčíne a Topoli

zverejnené: 24. apríla 2020

Replíky náhrobných evidenčných tabúľ na vojnových cintorínochV roku 2019 pribudli na drevených krížoch vojnových cintorínov z Veľkej vojny (1914 – 1918), nachádzajúcich sa obciach v Stakčín a Topoľa, náhrobné evidenčné tabule s menami pochovaných vojakov. Ide o repliky, vychádzajúce z originálu nájdeného na lokalite Zboj (smaltované tabuľky oválneho tvaru natreté bielou podkladovou farbou s orámovaním a nápismi v čiernej farebnosti). Tento typ náhrobných evidenčných tabúľ sa štandardne používal na označovanie vojnových hrobov v medzivojnovom období.Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Epidémie a výtvarné pamiatky

zverejnené: 22. apríla 2020

Epidémie a výtvarné umenieVýtvarné umenie v priebehu vekov neustále reagovalo na vonkajšie podnety a dobové dianie. Výnimkou neboli ani morové epidémie medzi 14. a 18. storočím, ktoré ovplyvnili podobu výtvarného umenia v mnohých žánroch. V období baroka vznikali na celom území dnešného Slovenska morové stĺpy – súsošia Immaculaty, ako poďakovanie preživších za prečkanie epidémie a na pamiatku jej obetí. Na území mesta Prešov dali morový stĺp postaviť jezuiti v roku 1751 na pamiatku obetí morových epidémií v meste v r. 1679 a 1710. Súsošie bolo postavené na mieste popraviska obetí známeho Caraffovho súdu z r. 1687, ktorý odsúdil na smrť 24 protestantských šľachticov a mešťanov obvinených zo spoluúčasti na protihabsburskom povstaní Imricha Thökölyho.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Nálezy pamiatkovo hodnotných zvonov

zverejnené: 25. marca 2020

Kolbasov, zvon veľký (1894)V priebehu prvých dvoch mesiacov aktuálneho kalendárneho roka sa KPÚ Prešov v rámci výkonu štátnej správy aj spracovania revízie ústredného zoznamu pamiatkového fondu podarilo vo zvoniciach a vežiach kostolov Prešovského kraja „objaviť“ sedem zvonov s pamiatkovými hodnotami. Šesť zvonov bolo lokalizovaných v sakrálnych objektoch gréckokatolíckej cirkvi, jeden v rímskokatolíckom kostole.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

zverejnené: 17. februára 2020

Erbová sála fintického kaštieľa počas obnovyPo ukončení obnovy Erbovej sály vo fintickom kaštieli sa 16. januára 2020 konalo jej slávnostné otvorenie. Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ...) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný výraz z r. 1867 s maliarskou a štukovou výzdobou, a tým bol daný konečný výraz prezentácie Erbovej sály.

Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Prezentácia publikácie "Metodika identifikácie a výskumu historických krovov"

zverejnené: 24. apríla 2019

Dokumentovanie stredovekého krovu r.k. kostola vo FallbachuDňa 7. 4. 2019 bol v rozhlasovej relácii RTVS Hosť dobrého rána odvysielaný rozhovor s Ľuborom Suchým z Krajského pamiatkového úradu Prešov, kde bola predstavená nová publikácia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky autorského kolektívu Suchý, Zacharová, Ižvolt, Ďurian pod názvom „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“. Zároveň boli vo vysielaní populárnou formou prezentované výsledky skúmania týchto konštrukcií na našom území. Odborným pracovníkom Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov bola metodická publikácia odprezentovaná v konferenčnej sále Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Metodika bude slúžiť ako pri výkone štátnej služby, tak aj pri dokumentovaní historických krovových konštrukcií.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

zverejnené: 24. januára 2019

Odrytie gotickej podoby brány z Baziliky minor v BardejoveV roku 2018 bol zahájený reštaurátorský výskum jednokrídlovej neskororenesančnej brány z roku 1655 z Baziliky minor (rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia) v Bardejove, ktorý mal predchádzať jej samotnému reštaurovaniu. Pri sňatí ľavej časti zdobnej neskororenesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie, po polovičnom odkryve, odhalil reštaurátor Akad. soch. Martin Kutnýodhalená doposiaľ neprístupnú lícnu stranu pôvodnej gotickej brány, kde v prostrednej časti je zreteľne čitateľný erb s havranom (Matej Korvín), erb s levom a najstarší erb mesta Bardejov.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

zverejnené: 7. júna 2018

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200.

Čítať ďalej >>