SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archeológia

Z archeologického depozitára: nálezy z obdobia fašistického slovenského štátu

zverejnené: 14. septembra 2021

Nálezy z obdobia fašistického slovenského štátuVo štvrtok 9. septembra 2021 si Slovensko pripomenulo 80. výročie vydania rasistického Židovského kódexu, ktorý bol súhrnom nariadení a zákazov závažným spôsobom obmedzujúcich ľudské, občianske, hospodárske aj sociálne práva židovských obyvateľov Slovenska. Zhodou okolností boli práve v ten istý deň do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR odovzdané nálezy, medzi ktorými sú aj dva predmety pripomínajúce toho smutné obdobie slovenských dejín.Čítať ďalej >>

Pamiatkový úrad SR pripravil nové digitálne 3D modely hradov, hrádkov a jedného hradiska

zverejnené: 30. augusta 2021

Digitálne 3D modely hradov, hrádkov a hradiskaPracovníci Pamiatkového úradu SR pri príležitosti júnových Európskych dní archeológie 2021 pripravili a zverejnili ďalších 11 digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk, z ktorých viaceré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. V nasledujúcom článku predstavíme sedem z nich: hrady Devín, Gemer a Tekovská Breznica, hrádky v Dlžíne, v Kameníne a v Slovenskom Pravne a hradisko Pohanská pri Plaveckom Podhradí.

Čítať ďalej >>

Digitálny 3D model hradiska v Zemianskom Podhradí

zverejnené: 26. júla 2021

Digitálny 3D model hradiska v Zemianskom PodhradíPamiatkový úrad SR pripravil ďalší digitálny 3D model archeologického náleziska – tentokrát hradiska lužickej kultúry nachádzajúceho sa západne od obce Zemianske Podhradie (okr. Nové Mesto nad Váhom) v polohe  Hradište/Hradištia. Areál hradiska bol z troch strán chránený umelo navŕšeným násypom –valom, ktorý bol v juhozápadnej časti ešte obohnaný priekopou. Archeologickým výskumom, ktorý sa konal ešte na konci 80-tych a na začiatku 90-tych rokov 20. storočia, sa získali cenné informácie tak o opevnení a obydliach, ako aj o type použitého dreva a o pestovaných rastlinách. Na digitálnom 3D modeli hradiska sú dobre viditeľné nielen fortifikačné prvky hradiska, ale aj miesta výkopov, kde sa robil archeologický výskum. Na základe archeologických nálezov bolo potvrdené trvalé osídlenie opevnenej osady od záveru mladšej doby bronzovej až do počiatku doby halštatskej.

Čítať ďalej >>

Stali sme sa členmi ARIADNEplus a SEADDA

zverejnené: 22. júna 2021

Ariadne Plus logoPamiatkový úrad Slovenskej republiky sa v apríli 2021 stal členom medzinárodného projektu ARIADNEplus, ktorého cieľom je ochrana dát archeologického kultúrneho dedičstva, poskytnutie prístupu k dátam, podpora budovania dátových infraštruktúr, a tým zabezpečenie podpory výskumu v doméne kultúrneho dedičstva. V máji 2021 sme sa tiež stali členmi skupiny SEADDA (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age), ktorá je akciou štruktúry COST (European Cooperation in Science and Technology) financovanou Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020.

Čítať ďalej >>

Európske dni archeológie 2021 v rôznych kútoch Slovenska

zverejnené: 15. júna 2021

Záchrana storočných líp v HrašovíkuEurópske dni archeológie 2021 sa budú konať v dňoch 18. až 20. júna 2021 na viacerých miestach na Slovensku vonku na archeologických náleziskách, v múzeách, ako aj v online priestore. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach, expozíciách, pripravia pre Vás zaujímavé prednášky či aktivity pre deti. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie známych archeologických nálezísk či videoprezentácie na rôzne zaujímavé témy.
 
Čítať ďalej >>

Včasnostredoveký mohylník v Skalici ožíva na 3D modeli

zverejnené: 11. júna 2021

Včasnostredoveký mohylník v Skalici (3D model)Včasnostredoveký mohylník v extraviláne Skalice v polohe Kopečnica patrí k výnimočným pamiatkam spojeným s obdobím Veľkej Moravy. Tvoria ho mohyly rôznej veľkosti, od takmer neviditeľných násypov po najväčšie mohyly o výške 2 – 2,5 m, s priemerom do 28 m. V minulosti bol skúmaný viacerými bádateľmi, no zároveň bol v rôznych obdobiach ničený hľadačmi „pokladov“. Pamiatkový úrad SR zrealizoval v rokoch 2018 a 2019 nedeštruktívny výskum mohylníka s využitím viacerých metód. Počas neho sa podarilo identifikovať viditeľných 66 mohýl, pozostatky 2 zničených mohýl na priľahlom poli a niekoľko ďalších štruktúr. Mohylník s jeho detailmi je viditeľný na digitálnom 3D modeli, ktorý Pamiatkový úrad SR pripravil a sprístupnil pri príležitosti Európskych dní archeológie (18. – 20. 6. 2021).


Čítať ďalej >>

Digitálny 3D model hradiska na Plešovici v Slovenskej bráne

zverejnené: 7. júna 2021

Digitálny 3D model hradiska na Plešovici v Slovenskej bráneHradisko na vrchu Plešovica (k. ú. Malé Kozmálovce, okres Levice) je jedným zo systému hradísk v priestore Slovenskej brány, ktoré chránili vstup z juhu na stredné Pohronie. Areál s rozlohou približne 10 ha chránený opevnením (valmi) bol pre archeológiu objavený len pred niekoľkými rokmi, v súvislosti s narušením lesnými cestami. Následný prieskum Pamiatkového úradu SR a KPÚ Nitra preukázal doklady využitia lokality rámcovo v mladšej až neskorej dobe bronzovej a v mladších obdobiach (doba laténska?, stredovek/novovek, 2. svetová vojna). Pozostatky zásahov do terénu v rôznych obdobiach sú dobre viditeľné na novo spracovanom digitálnom 3D modeli  hradiska.

Čítať ďalej >>

Krajina pretvorená stredovekou ťažbou zlata pri Malinovej na hornej Nitre

zverejnené: 28. mája 2021

Krajina pretvorená stredovekou ťažbou zlata pri Malinovej na hornej NitreBaníctvo, najmä ťažba kovov, bolo v minulosti významnou zložkou hospodárstva územia Slovenska. S ním súviselo premiestňovanie obrovského množstva pôdy, hornín a sedimentov a pretváranie krajiny. Jeden z najrozsiahlejších areálov spojený s ryžovaním zlata na Slovensku sa nachádza pri obci Malinová na hornej Nitre. Kvôli získavaniu zlata sa odkrajovalo zo svahov v údolí zlatonosného potoka, budovali sa vodné kanály a preplavovali sa tony štrku, piesku a ílov. Hoci táto kedysi priemyselná krajina je dnes už husto zalesnená, fascinujúce stopy po rozsiahlej niekoľko storočnej banskej činnosti zreteľne vidieť na digitálnom 3D modeli terénu, ktorý pre verejnosť pripravil Pamiatkový úrad SR.


Čítať ďalej >>

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

zverejnené: 3. mája 2021

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii
Koncom roka 2020 vydal Pamiatkový úrad SR dva zborníky, ktoré sú venované archeológii. Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 31 je zameraný na problematiku doby rímskej na Slovensku, zatiaľ čo primárne obdobiu stredoveku na Slovensku a v Českej republike sa venujú články v zborníku S licenciou 007, zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu.

Čítať ďalej >>

Z depozitára pamiatkarov rovno do múzeí. Prevody archeologických nálezov v rokoch 2019 a 2020

zverejnené: 10. februára 2021

Hromadný nález mincí z obce Kostolné Kračany, časti Pinkove Kračany (okr. Dunajská Streda), obsahoval hodnotné strieborné mince, najmä toliare rakúskeho panovníka Leopolda I. Foto: Petra KmeťováOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR má v náplni svojej činnosti, okrem iných aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, aj prevádzanie archeologických nálezov zo správy Pamiatkového úradu SR do správy múzeí alebo do vlastníctva ich zriaďovateľov. Jeho snahou je, aby nálezy skončili v inštitúciách najpovolanejších na ich ochranu, odborné spracovanie a najmä na ich prezentáciu u širokej verejnosti, teda v regionálnych múzeách, čo najbližšie k miestu ich nájdenia, alebo v špecializovaných múzeách s celoslovenskou pôsobnosťou. Spektrum nálezov prevedených do ich správy siaha od nálezov objavených počas archeologických výskumov, cez náhodné nálezy, vrátane pokladov mincí, až po nálezy pochádzajúce z nelegálnej činnosti, zaistené Policajným zborom SR.

Čítať ďalej >>

Pamiatkový úrad SR zverejňuje ďalšie 3D modely hradísk a hradov

zverejnené: 16. októbra 2020

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR
Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie (17. 10. 2020) zverejňuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s STU kolekciu deviatich virtuálnych 3D modelov archeologických nálezísk. Modely terénu, vytvorené z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, zachytávajú archeologické náleziská z viacerých regiónov Slovenska, od Malých Karpát cez Podunajskú nížinu, Považský Inovec, Tribeč a Štiavnické vrchy po Vihorlat. Vizualizácie sú spracované v dvojnásobne vyššej kvalite ako poskytujú verejne dostupné dáta.

Čítať ďalej >>

Otvorenie Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR

zverejnené: 28. augusta 2020

Otvorenie archeologického depozitára v TrnaveV priebehu  prvej polovice roku 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ukončil pamiatkovú obnovu a rekonštrukciu Depozitára archeologických nálezov, ktorý bude slúžiť na dočasné, ale aj trvalé uchovanie archeologických nálezov z územia celého Slovenska. Nachádza sa v Trnave, v areáli NKP Káčerov majer na Cukrovej ul. 1, kde sídli aj Krajský pamiatkový úrad Trnava. V súčasnosti je pripravený na prijímanie archeologických nálezov.


Čítať ďalej >>

Spoznaj a pomáhaj chrániť archeologické kultúrne dedičstvo

zverejnené: 21. augusta 2020

Antidetektor leták PÚSR 2020Hodnota archeologických nálezov spočíva najmä v ich schopnosti vypovedať o ľudských aktivitách v dobách, z ktorých nemáme iné zdroje informácií. Najväčšiu vypovedaciu schopnosť majú vtedy, keď je dôkladne zaznamenaný ich kontext, ktorým odkrývajú širšie súvislosti. Pokiaľ je nález vyzdvihnutý neodborne, bez dokumentácie nálezových okolností, stráca väčšinu svojej informačnej hodnoty. Podobne v prípade, keď sú z archeologického náleziska ukradnuté vybrané nálezy, skreslí sa obraz o konkrétnej lokalite. V prípade takto ovplyvnených výsledkov výskumov na viacerých lokalitách dochádza v konečnom dôsledku k skresleniu obrazu o danej dobe, ktorý nie je možné doplniť inými zdrojmi informácií. Takto prichádzame o vierohodný prameň poznania našej minulosti.

Čítať ďalej >>

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

zverejnené: 7. júla 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020 Pamiatkový úrad SR sa spolu s Krajskými pamiatkovými úradmi Nitra a Trnava zapojil do Európskych dní archeológie 2020 niekoľkými podujatiami. V sobotu 20.6.2020 sa uskutočnili „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, v rámci ktorých si počas 4 komentovaných prehliadok prezrelo interiér predrománskeho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi nástennými maľbami okolo 80 návštevníkov. Z nich asi 30 sa nenechalo odradiť sychravým počasím a absolvovalo komentovanú vychádzku so štyrmi archeológmi na hradisko Veľký Lysec.Čítať ďalej >>

Pozvánka na komentovanú prehliadku hradiska Kostolec v Ducovom, okr. Piešťany

zverejnené: 16. júna 2020

Prehliadka hradiska Kostolec v Ducovom vrámci EDA 2020Ako vyzerali predchodcovia dnešných hradov? Boli ich opevnenia dostatočne odolné? Je luk účinná zbraň pri obrane i útoku? Aj o týchto témach sa môžete dozvedieť viac na prednáške, ktorá sa bude konať 20. júna o 14:30 na národnej kultúrnej pamiatke Kostolec - Ducové pri Piešťanoch. Veľmožský dvorec, postavený na mieste pravekého hradiska v 9. storočí, predstavuje príklad ranofeudálneho sídla vládnucej vrstvy a predznamenáva tak výstavbu hradov vo vrcholnom stredoveku. Počas prednášky Mgr. Petra Grznára sa návštevníci dozvedia základné údaje o histórii lokality a o výskumných aktivitách na Kostolci v minulosti i súčasnosti.


Čítať ďalej >>

Pozvánka na Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku

zverejnené: 16. júna 2020

Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku vrámci EDA 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky organizuje v sobotu 20.6.2020 v rámci Európskych dní archeológie Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku. V rámci podujatia bude pre verejnosť v čase od 10,00 do 14,00 otvorený Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi predrománskymi maľbami. Výklad o výskumoch, stavebnom vývoji, obnove a reštaurovaní tejto pamiatky zabezpečia odborníčky Mgr. Tatiana Danieličová a Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Nitra o 10,00, 11,00, 12,00 a 13,00. Doobeda sa uskutoční komentovaná prechádzka na hradisko z doby železnej Veľký Lysec. Vychádzať sa bude od kostola Sv. Juraja po náučnom chodníku o 10,30 a bude trvať pomalým tempom max. 3 hodiny.

Čítať ďalej >>

Európske dni archeológie 2020 na rôznych miestach Slovenska

zverejnené: 15. júna 2020

Európske archeologické dni 2020Európske dni archeológie 2020 sa budú konať v dňoch 19. až 21. júna 2020 na viacerých miestach na Slovensku na archeologických náleziskách a v múzeách a v tomto období predovšetkým v online priestore. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach a expozíciách. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie známych archeologických nálezísk či prednášky na rôzne zaujímavé témy.
Myšlienka Európskych dní archeológie vznikla pôvodne vo Francúzsku a pred nedávnom sa rozšírila aj do iných krajín Európy. Tento rok je národným koordinátorom podujatia na Slovensku Pamiatkový úrad SR.


Čítať ďalej >>

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej

zverejnené: 9. júna 2020

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennejĽudské zobrazenia patria nepochybne k najpôsobivejším prejavom neolitického umenia. Tieto nálezy nevypovedajú len o manuálnej zručnosti ich tvorcov, ale zachytávajú aj ideologické predstavy komunity, ktorej boli súčasťou. Ide o početný súbor materiálu tvorený viacerými skupinami vyznačujúci sa predovšetkým výraznou druhovou variabilitou a nejednotnosťou stvárnenia. V rámci neho rozlišujeme celý rad predmetov rôznych foriem od samostatne stojacich hlinených figúrok až po aplikácie na nádobách. Najväčší záujem odbornej aj laickej verejnosti vzbudzuje samozrejme voľná plastika – idoly.


Čítať ďalej >>

Z útrob archeologického depozitára – nálezy mazanice (stavebnej hliny)

zverejnené: 1. júna 2020

06 – Rez ozdobným fragmentom mazanice – vidieť farebný rozdiel v mazanicovom základe (telese) dekorácie a v povrchovej vrstve jemnej hliny, z ktorej boli vytvorené ozdobné „rebrá“ a vyhladená stena. Povrch dekorácie bol natretý viacerými vrstvami hlinenej „maľovky“ (vidieť to na olupujúcich sa plôškach). Zúžená  časť v pravom dolnom rohu fragmentu je negatívom trámu, na ktorom bola dekorácia pripevnená (foto: Petra Kmeťová) Hlina bola v minulosti mimoriadne využívaným materiálom najmä v oblasti staviteľstva. Už od dôb najstarších roľníkov na našom území (cca 6. tisícročie pred Kr.) sa využívala na stavbu stien domov a iných stavieb, najčastejšie technikou vymazávania stien, ktoré tvorili výplety z prútia. Priestory medzi prútím sa ručne vyplnili zmesou blatistej konzistencie, pozostávajúcej z hliny, vody, nasekanej trávy, pliev, či kamienkov, niekedy dokonca zvieracieho trusu, ktorá je v archeológii označovaná termínom mazanica. Tieto prísady zabezpečovali trvanlivosť a odolnosť steny (samotná hlina by praskala) a vhodnú mikroklímu pre drevo vo vnútri (nosným prvkom konštrukcie boli drevené stĺpy). Mazanicu na povrchu zahladili a po jej vyschnutí vznikla pevná stena.

Čítať ďalej >>

Archeologické doklady baníctva zo Slovenska

zverejnené: 22. mája 2020

Nálezy baníckych nástrojov na SlovenskuÚzemie Slovenska bolo v minulosti bohaté na ložiská kvalitných kovových rúd, predovšetkým rúd medi, striebra, železa a zlata. Hoci banská činnosť prebiehala v takmer každom hornatom regióne, dlhodobo najväčší význam mali dve oblasti, a to stredoslovenská a východoslovenská banská oblasť. Okrem zvyškov banských diel sú dokladom tejto činnosti najmä banícke nástroje (v rôznom stupni opotrebenia), ktoré sú často nachádzané v blízkosti baní alebo na haldách. Precíznou dokumentáciou ich nálezových okolností sa dozvieme veľa o minulosti konkrétnej bane alebo o banskej činnosti v danom regióne. V opačnom prípade – keď nálezy z miesta vyzdvihne neodborník – sa tieto informácie nenávratne stratia, navyše ide o nezákonnú činnosť.
 Čítať ďalej >>

Stretnutie Európskej archeologickej rady v Prahe, 5.-7. marca 2020

zverejnené: 9. apríla 2020

Stretnutie Európskej archeologickej rady 2020 v Národnom múzeu v Prahe, foto: P.Kmeťová Začiatkom marca 2020 sa dvaja pracovníci odboru archeológie Pamiatkového úradu SR zúčastnili na výročnom stretnutí „Annual Meeting 2020“ Európskej archeologickej rady, ktoré tentokrát zorganizovali kolegovia z Národního památkového ústavu Praha. Stretnutia v novej budove Národného múzea v Prahe (v priestoroch bývalého Federálneho parlamentu) sa zúčastnilo približne 100 kolegov z rôznych európskych krajín. Európska archeologická rada (European Archaeological Council – EAC) je organizácia, ktorá sa zameriava na manažment ochrany archeologického dedičstva v Európe. Zároveň slúži ako platforma na spoluprácu a na výmenu informácií medzi inštitúciami uskutočňujúcimi ochranu archeologického dedičstva v členských krajinách Európy.

Čítať ďalej >>

Dotazník pre aktívnych archeológov o sprístupňovaní a zverejňovaní informácií v archeológii na Slovensku

zverejnené: 20. novembra 2019

Logo Pamiatkového úradu SRVážení kolegovia, dovolili sme si pripraviť pre Vás krátky dotazník týkajúci sa zverejňovania a sprístupňovania informácií v archeológii v súvislosti s prípravou online pamiatkového informačného systému. Prosíme, aby ste si našli pár minút času a pomohli nám získať obraz o postoji archeologickej komunity na konkrétne problémy, ktoré sa v našom odbore vyskytujú a tiež Váš pohľad na možnosti a spôsob, akým by mohli byť sprístupňované a zverejňované informácie v budúcnosti.

Čítať ďalej >>

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň)

zverejnené: 13. novembra 2019

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na SlovenskuOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v  sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému "Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku". 

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;