SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality PÚSR

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

zverejnené: 26. júna 2020

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany, Nitra Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku 1895. Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného známou firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc.


Čítať ďalej >>

Taviareň v Banskej Štiavnici

zverejnené: 23. júna 2020

Taviareň v Banskej ŠtiavniciObjekt taviarne je súčasťou areálu tzv. Dolnej huty, kde je zachovaných viacero historických objektov. Pamiatkovo chránený je v súčasnosti len objekt taviarne. Stavebná činnosť na objekte taviarne úzko súvisela so zmenami technologického vývoja, ktorému sa hutnícka výroba musela pohotovo prispôsobovať. Tento trend je sledovateľný najmä v poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia v súvislosti s akceleráciou technického vývoja a rozvoja priemyselnej výroby. Dolnú hutu (Sicéliho) pravdepodobne postavil bohatý ťažiar Brenner pred rokom 1580. Po požiari ju dal prestavať jeho zať Sicéli, podľa ktorého dostala aj meno.Čítať ďalej >>

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019

zverejnené: 9. júna 2020

Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry I.Takmer po päťdesiatich rokoch od vzniku rukopisu dostáva čitateľ do rúk prvý zo štyroch pripravovaných zväzkov monumentálneho diela Václava Mencl, Dejiny európskej architektúry. Ide o autorovo posledné, dodnes nepublikované dielo, v ktorom zúročil svoje celoživotné skúsenosti a podal doteraz najobsiahlejší výklad vývoja architektúry, zasadený do slohových, historických aj filozofických súvislostí. Jednotlivé diely knihy budú vychádzať postupne v rokoch 2019-2022. Publikácia  Dejiny európskej architektúry vyšla symbolicky v spolupráci dvoch vrcholných inštitúcií ochrany pamiatok Českej republiky a Slovenskej republiky, Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, na ktorých konštituovaní autor Václav Mencl výrazne prispel.

Čítať ďalej >>

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej

zverejnené: 9. júna 2020

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennejĽudské zobrazenia patria nepochybne k najpôsobivejším prejavom neolitického umenia. Tieto nálezy nevypovedajú len o manuálnej zručnosti ich tvorcov, ale zachytávajú aj ideologické predstavy komunity, ktorej boli súčasťou. Ide o početný súbor materiálu tvorený viacerými skupinami vyznačujúci sa predovšetkým výraznou druhovou variabilitou a nejednotnosťou stvárnenia. V rámci neho rozlišujeme celý rad predmetov rôznych foriem od samostatne stojacich hlinených figúrok až po aplikácie na nádobách. Najväčší záujem odbornej aj laickej verejnosti vzbudzuje samozrejme voľná plastika – idoly.


Čítať ďalej >>

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

zverejnené: 3. júna 2020

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej PíleGemerský región je známy svojou bohatou stavebnou históriou, s architektonickými pokladmi stredoveku 13. – 14. storočia, charakteristickým „gemerským klasicizmom“ 19. storočia, ako aj množstvom technických pamiatok. Popri nespočetných vzácnych historických stavbách sa v oblasti nachádzajú aj viaceré hodnotné príklady modernej architektúry pochádzajúce z prvej polovice 20. storočia. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú dve sakrálne stavby v obciach Mníšany a Rimavská Píla. Oba evanjelické kostoly predstavujú osobité tvorivé prístupy v intenciách moderny, ovplyvnené či prispôsobené špecifikám lokálneho prostredia.

Čítať ďalej >>

Vznik bratislavského zimného prístavu

zverejnené: 19. mája 2020

Vznik bratislavského zimného prístavuZimný prístav bol vytvorený na pôvodnom mieste odčlenením sa čalovského ramena od hlavného toku Dunaja východne od centra mesta. Prístav spolu s železničnou traťou bol srdcom priemyselnej zóny mesta vznikajúcej na prelome 19. a 20.storočia na Mlynských nivách. V Bratislave je doložených v rôznych časových obdobiach viacero prístavov. "Tranzit po Dunaji zachytávajú písomné pramene už v roku 903 − 905 v raffelstattskej colnej tarife, kde sa spomína, soľ prepravovaná nemeckými obchodníkmi na lodiach po Dunaji až na trh Moravanov".
Čítať ďalej >>

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok

zverejnené: 11. mája 2020

Zborník Monumentorum Tutela 30Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je najstarším publikačným seriálom svojho druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“.
Zborník sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na uvedenej konferencii z príležitosti 165. výročia začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok“, predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Podujatie sa konalo vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.


Čítať ďalej >>

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom – pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika

zverejnené: 11. mája 2020

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom Prieskum a revízia pamiatkového fondu umenia baroka, klasicizmu a mladších výtvarných slohov v regióne Gemera dlho ostávali „v úzadí“ záujmu a pozornosti odbornej verejnosti. Sústredený pohľad so zameraním na novovek takmer vždy prináša nové zistenia. Interiér evanjelického kostola v obci Chyžné ukrýva málo známe dielo oltárneho obrazu  spišského maliara prvej polovice 19. storočia Jozefa Caucika. Rímsko-nemecký cisár, rakúsky arcivojvoda a uhorský kráľ Jozef II. (1765/1780 – 1790) zaviedol patentom z 13./25. októbra 1781 legálnosť evanjelického náboženstva, zrušil faktický monopol katolicizmu a tým toleroval všetky kresťanské vierovyznania.
 


Čítať ďalej >>

Požiar na ploche zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána v Kšinnej

zverejnené: 16. apríla 2020

Požiar na ploche zaniknutého cintorína pri stredovekom kostole v Kšinnej, foto: M.Vargicová, PÚSRV obci Kšinná (okres Bánovce nad Bebravou) dnes pred trinástou hodinou začala horieť plocha zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána, ktorý je spolu s týmto cintorínom národnou kultúrnou pamiatkou. Požiar sa v suchej tráve, stromoch a kríkoch rýchlo rozšíril východne a severne od kostola. Pohotoví občania sa snažili svojpomocne udržať oheň čo najďalej od stredovekého kostola až do príchodu profesionálnych hasičov. Požiar sa podarilo pomerne rýchlo dostať pod kontrolu, napriek vetru, ktorý v tejto výšinnej polohe nad obcou nie je ničím výnimočným. Kostol zostal bez poškodenia, hoci plamene sa dostali k jeho múrom len na vzdialenosť niekoľkých metrov.

Čítať ďalej >>

Pamiatkový úrad SR zastúpený na medzinárodnej konferencii v Poľsku

zverejnené: 22. novembra 2019

Spoločná snímka prednášateľov. Foto: T. Kowalski
Národné múzeum Przemyślskej krajiny – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej usporiadalo v dňoch 24. a 25. októbra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu Drevené kostoly oblasti Karpát a východného pohraničia. Mesto a tamojšia inštitúcia majú všetky predpoklady na hosťovanie podujatia tohto druhu: jednak pomenovanie odkazuje na niekdajšiu administratívnu jednotku z čias I. poľskej Rzeczpospolity (1434 – 1772), ktorá tu mala svoje centrum, jednak vôbec poloha mesta na karpatskom predhorí vysvetľuje epiteton severnej „Brány Karpát“.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu