SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality PÚSR

Nálezy v krove evanjelického kostola v Poprade-Spišskej Sobote

zverejnené: 20. mája 2022

Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej SoboteEvanjelický kostol augsburského vyznania v Poprade-Spišskej Sobote je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri kultúrnych pamiatok pod č. 3061/1 a nachádza sa v Pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota. Bol postavený v r. 1777 tesne pred vydaním tolerančného patentu. V r. 1897, kedy boli obnovené fasády a interiér, bol pôvodný kresaný hambálkový vešadlový krov s pozdĺžnou nižšou hrebeňovou stolicou pod hambálkami doplnený v priečnych väzbách po oboch stranách o šikmé vzpery zdola kolmo čapované do pootočených stredových väzníc zrejme pre zvýšenie únosnosti pri kladení novej škridlovej strešnej krytiny.

Čítať ďalej >>

Správa Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4

zverejnené: 22. apríla 2022

ICC report 2022 titulkaMedzinárodné centrum kultúry v Krakove, spolu s partnermi  Pracovnej skupiny expertov kultúrneho dedičstva krajín V4 - Ministerstvom kultúry Českej republiky, Úradom predsedu vlády Maďarska a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pripravili pri príležitosti tridsiatich rokov od založenia Vyšehradskej štvorky Správu Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4, ktorá predstavuje a diagnostikuje spoluprácu v oblasti manažmentu a ochrany kultúrneho dedičstva a súčasne i prístup k pamiatkovej ochrane v jednotlivých krajinách, ako aj spoločné úspechy, projekty a programy. Navyše by chcela smerovať hlavné výzvy a príležitosti pre budúcu spoluprácu.

Čítať ďalej >>

20 rokov žijeme pamiatkami

zverejnené: 1. apríla 2022

20 rokov existencie Pamiatkového úradu SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky práve oslavuje dvadsať rokov svojej existencie. Vznikol totiž v slovenských podmienkach pomerne netypicky k 1. aprílu 2002. Z Pamiatkového ústavu sa stal úrad špecializovanej štátnej správy, z pozície odbornej poradnej inštitúcie sa stal rozhodovací orgán. Išlo o moment radikálnej zmeny a pamiatkari sa museli veľmi rýchlo stať aj zručnými a dochvíľnymi úradníkmi. Za dve dekády svojej existencie prešiel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky mnohými zmenami, ale jeho hlavné poslanie, ochrana pamiatkového fondu, zostáva stále zachované. Rovnako ako jeho najväčšie bohatstvo, obrovský odborný potenciál pracovníkov, ktorí sa starajú o zachovanie pamiatkového fondu aj pre budúce generácie. Veľké poďakovanie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí stále sú alebo boli súčasťou dvoch dekád pamiatkovej starostlivosti. Žijeme pamiatkami a budeme nimi žiť aj naďalej!
 

Čítať ďalej >>

Výzva na podávanie nominácií - Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

zverejnené: 1. februára 2022

Výzva na nominácie Pamiatky a múzeá 2021, foto: T. CzitóRedakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vás žiada o návrhy na nominácie na výročné ceny časopisu za rok 2021, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva. Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021. Vaše návrhy posielajte elektronicky vyplnením formulára zverejneného na webovej stránke Slovenského národného múzea na adrese najneskôr do 15. apríla 2022.

Čítať ďalej >>

Druhé medzinárodné sympózium Drevené cerkvi oblasti Karpát a východného pohraničia

zverejnené: 23. decembra 2021

Unikátny glóbus v jasovskej knižnici
Medzinárodné sympózium na tému drevenej sakrálnej architektúry v oblasti Karpát, ktoré organizuje Národné múzeum v poľskom Przemyśli, dosiahlo tento rok druhé pokračovanie a tým sa stáva tradíciou. Nasledujúci príspevok informuje o podujatí, kde opäť nechýbala aktívna účasť zo Slovenska.

Čítať ďalej >>

Historická strešná konštrukcia Michalskej bránovej veže v Bratislave - nové poznatky z pamiatkového výskumu

zverejnené: 25. októbra 2021

Historická strešná konštrukcia Michalskej bránovej veže v BratislavePred obnovou Michalskej bránovej veže v Bratislave v roku 2018 prebehol pod gesciou Pamiatkového úradu SR "Architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie NKP Bránová veža "Michalská brána" (č. ÚZPF: 120/1) BRATISLAVA - STARÉ MESTO, Michalská č. 24 ". Pamiatkový výskum strechy veže doplnil architektonicko-historický výskum murovanej časti veže od autorov PhDr. Zuzana Zvarová a Ing. Miroslav Matejka: "Bratislava, Michalská ul., veža bránová, architektonicko-historický výskum interiéru“, ktorý bol spracovaný rovnako v roku 2018. Výskum strechy identifikoval vyspelú tesársku barokovú konštrukciu veže postavenú v roku 1758. Krov veže „Michalskej brány“, jedinej zachovanej stredovekej brány mestského opevnenia Bratislavy, ktorá doznala viacerých stavebných zásahov, nadstavieb a prestavieb v novoveku patrí k významným viacstupňovým tesárskym konštrukciám minulosti, vrátane svojej impozantnej výšky strechy takmer 23 metrov ...


Čítať ďalej >>

70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku

zverejnené: 18. augusta 2020

Pamiatková rezervácia Banská ŠtiavnicaOchrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike sa vykonáva formou individuálnej a územnej ochrany. „Individuálnymi“ pamiatkami sú hnuteľné a nehnuteľné veci, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Územná ochrana sa odvodzuje od vyhlásenia „sídelného územného celku alebo krajinného územného celku sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk“ za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. Pre nehnuteľné kultúrne pamiatky, ako aj pamiatkové územia môže byť vyhlásené ochranné pásmo – na ochranu a usmernený rozvoj ich prostredia alebo okolia.


Čítať ďalej >>

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

zverejnené: 17. júla 2020

Z priebehu videokonferencie EHHFKoronavírus je výzvou pre celý svet, všetky sféry spoločnosti hľadajú spôsoby ako sa vysporiadať s nezvyklou situáciou a ochrana pamiatok nie je výnimkou. Reflexia dopadov pandémie Covid-19 na prácu pamiatkarov, ochranu pamiatok a manažment kultúrneho dedičstva preto rezonovala aj ako nosná téma neformálnej videokonferencie, na ktorej sa 5. júna 2020 stretli riaditelia európskych pamiatkových inštitúcií združení v European Heritage Heads Forum (EHHF). Videokonferencia sa konala v reakcii na zrušené výročné zasadnutie EHHF, ktoré  malo konať v máji v Tallinne, Estónsko a nemohlo uskutočniť z dôvodu bezpečnostných opatrení proti šíreniu Covid-19. Na pozvanie estónskeho Muinsuskaiteamet sa jej zúčastnilo 17 členov EHHF a k ďalším diskutovaným témam patrila potreba digitálnych inovácií, rozpočtové alternatívy a pripravované aktivity EHHF na obdobie 2020 – 2021.

Čítať ďalej >>

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

zverejnené: 26. júna 2020

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany, Nitra Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku 1895. Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného známou firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc.


Čítať ďalej >>

Taviareň v Banskej Štiavnici

zverejnené: 23. júna 2020

Taviareň v Banskej ŠtiavniciObjekt taviarne je súčasťou areálu tzv. Dolnej huty, kde je zachovaných viacero historických objektov. Pamiatkovo chránený je v súčasnosti len objekt taviarne. Stavebná činnosť na objekte taviarne úzko súvisela so zmenami technologického vývoja, ktorému sa hutnícka výroba musela pohotovo prispôsobovať. Tento trend je sledovateľný najmä v poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia v súvislosti s akceleráciou technického vývoja a rozvoja priemyselnej výroby. Dolnú hutu (Sicéliho) pravdepodobne postavil bohatý ťažiar Brenner pred rokom 1580. Po požiari ju dal prestavať jeho zať Sicéli, podľa ktorého dostala aj meno.Čítať ďalej >>

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019

zverejnené: 9. júna 2020

Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry I.Takmer po päťdesiatich rokoch od vzniku rukopisu dostáva čitateľ do rúk prvý zo štyroch pripravovaných zväzkov monumentálneho diela Václava Mencl, Dejiny európskej architektúry. Ide o autorovo posledné, dodnes nepublikované dielo, v ktorom zúročil svoje celoživotné skúsenosti a podal doteraz najobsiahlejší výklad vývoja architektúry, zasadený do slohových, historických aj filozofických súvislostí. Jednotlivé diely knihy budú vychádzať postupne v rokoch 2019-2022. Publikácia  Dejiny európskej architektúry vyšla symbolicky v spolupráci dvoch vrcholných inštitúcií ochrany pamiatok Českej republiky a Slovenskej republiky, Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, na ktorých konštituovaní autor Václav Mencl výrazne prispel.

Čítať ďalej >>

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

zverejnené: 3. júna 2020

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej PíleGemerský región je známy svojou bohatou stavebnou históriou, s architektonickými pokladmi stredoveku 13. – 14. storočia, charakteristickým „gemerským klasicizmom“ 19. storočia, ako aj množstvom technických pamiatok. Popri nespočetných vzácnych historických stavbách sa v oblasti nachádzajú aj viaceré hodnotné príklady modernej architektúry pochádzajúce z prvej polovice 20. storočia. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú dve sakrálne stavby v obciach Mníšany a Rimavská Píla. Oba evanjelické kostoly predstavujú osobité tvorivé prístupy v intenciách moderny, ovplyvnené či prispôsobené špecifikám lokálneho prostredia.

Čítať ďalej >>

Vznik bratislavského zimného prístavu

zverejnené: 19. mája 2020

Vznik bratislavského zimného prístavuZimný prístav bol vytvorený na pôvodnom mieste odčlenením sa čalovského ramena od hlavného toku Dunaja východne od centra mesta. Prístav spolu s železničnou traťou bol srdcom priemyselnej zóny mesta vznikajúcej na prelome 19. a 20.storočia na Mlynských nivách. V Bratislave je doložených v rôznych časových obdobiach viacero prístavov. "Tranzit po Dunaji zachytávajú písomné pramene už v roku 903 − 905 v raffelstattskej colnej tarife, kde sa spomína, soľ prepravovaná nemeckými obchodníkmi na lodiach po Dunaji až na trh Moravanov".
Čítať ďalej >>

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok

zverejnené: 11. mája 2020

Zborník Monumentorum Tutela 30Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je najstarším publikačným seriálom svojho druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“.
Zborník sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na uvedenej konferencii z príležitosti 165. výročia začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok“, predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Podujatie sa konalo vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.


Čítať ďalej >>

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom – pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika

zverejnené: 11. mája 2020

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom Prieskum a revízia pamiatkového fondu umenia baroka, klasicizmu a mladších výtvarných slohov v regióne Gemera dlho ostávali „v úzadí“ záujmu a pozornosti odbornej verejnosti. Sústredený pohľad so zameraním na novovek takmer vždy prináša nové zistenia. Interiér evanjelického kostola v obci Chyžné ukrýva málo známe dielo oltárneho obrazu  spišského maliara prvej polovice 19. storočia Jozefa Caucika. Rímsko-nemecký cisár, rakúsky arcivojvoda a uhorský kráľ Jozef II. (1765/1780 – 1790) zaviedol patentom z 13./25. októbra 1781 legálnosť evanjelického náboženstva, zrušil faktický monopol katolicizmu a tým toleroval všetky kresťanské vierovyznania.
 


Čítať ďalej >>

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok

zverejnené: 16. apríla 2020

Logo ICOMOS 2020V sobotu 18. apríla si celý svet pripomenie pamiatky a ich význam prostredníctvom Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý vznikol z podnetu Medzinárodnej rady pre pamiatky a historické sídla ICOMOS a slávime ho už od roku 1984. Pri tejto príležitosti sa slovenskí pamiatkari a priaznivci pamiatok tradične stretávajú na Červenom Kláštore, aby oslávili tento deň významný nielen pre nás, ale pre kultúrnu verejnosť na celom svete, a tiež aby slávnostným odovzdaním Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej vyjadrili uznanie osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.


Čítať ďalej >>

Požiar na ploche zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána v Kšinnej

zverejnené: 16. apríla 2020

Požiar na ploche zaniknutého cintorína pri stredovekom kostole v Kšinnej, foto: M.Vargicová, PÚSRV obci Kšinná (okres Bánovce nad Bebravou) dnes pred trinástou hodinou začala horieť plocha zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána, ktorý je spolu s týmto cintorínom národnou kultúrnou pamiatkou. Požiar sa v suchej tráve, stromoch a kríkoch rýchlo rozšíril východne a severne od kostola. Pohotoví občania sa snažili svojpomocne udržať oheň čo najďalej od stredovekého kostola až do príchodu profesionálnych hasičov. Požiar sa podarilo pomerne rýchlo dostať pod kontrolu, napriek vetru, ktorý v tejto výšinnej polohe nad obcou nie je ničím výnimočným. Kostol zostal bez poškodenia, hoci plamene sa dostali k jeho múrom len na vzdialenosť niekoľkých metrov.

Čítať ďalej >>

Pamiatkový úrad SR zastúpený na medzinárodnej konferencii v Poľsku

zverejnené: 22. novembra 2019

Spoločná snímka prednášateľov. Foto: T. Kowalski
Národné múzeum Przemyślskej krajiny – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej usporiadalo v dňoch 24. a 25. októbra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu Drevené kostoly oblasti Karpát a východného pohraničia. Mesto a tamojšia inštitúcia majú všetky predpoklady na hosťovanie podujatia tohto druhu: jednak pomenovanie odkazuje na niekdajšiu administratívnu jednotku z čias I. poľskej Rzeczpospolity (1434 – 1772), ktorá tu mala svoje centrum, jednak vôbec poloha mesta na karpatskom predhorí vysvetľuje epiteton severnej „Brány Karpát“.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
;