SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Stretnutie českých a slovenských pamiatkárov v Českom Krumlove

21. júna 2018
Český Krumlov, foto: Ing. Lenka Vrbiková PhD., PÚSRV dňoch 12. – 13. júna 2018 sa v Českom Krumlove konal piaty ročník Stretnutia pracovníkov Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. V rámci stretnutia sa konala konferencia na tému reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a cieľom bola tiež výmena pracovných skúseností v danej oblasti i ďalšie prehĺbenie vzájomných kolegiálnych a profesionálnych vzťahov medzi odbornými zamestnancami.

Starý hrad v Nezbudskej Lúčke

14. júna 2018
Hrad Starý hrad (zvaný aj Starhrad, Varín) v obci Nezbudská Lúčka bol v rozsahu 15 pamiatkových objektov vyhlásený v roku 2017 za národnú kultúrnu pamiatku. Ruina hradu Starý hrad situovaná asi 3 km juhovýchodne od obce Varín na ostrom skalnom hrebeni na pravom brehu Váhu, je pozostatkom pôvodne strážneho hradu postaveného pred rokom 1241 na ochranu cesty vedúcej Považím. Stavebný komplex hradu možno zaradiť medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu na našom území, ktorý si zachoval nielen čitateľnú dispozíciu a hmotovo-priestorové členenie, ale aj množstvo architektonických a fortifikačných prvkov, ako aj pod terénom predpokladaných prvkov hmotnej kultúry.

Značka Európske dedičstvo – výzva na predkladanie nominácií

11. júna 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu na udelenie Značky Európske dedičstvo. Výzva je určená pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo v európskej integrácii. V prípade záujmu o získanie Značky Európske dedičstvo je potrebné vyplniť nominačný formulár a najneskôr do 30. novembra 2018 ho v digitálnej forme poslať na adresu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

KPÚ Prešov - Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

8. júna 2018
Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200.

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou

31. mája 2018
Detský domov s areálom, verejnosti skôr známy ako Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne je od novembra 2017 národnou kultúrnou pamiatkou. Je prvou a zároveň poslednou realizovanou stavbou tohto druhu na Slovensku. Projekt mal ambíciu priblížiť výchovu v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Hlavnými princípmi tohto experimentálneho typu opatery bolo poskytnúť dieťaťu trvalého vychovávateľa, dať mu trvalé postavenie v skupine a to v trvalom prostredí.

Cestný most v Humennom a transformátorová stanica v Šali

29. mája 2018
Medzi technické pamiatky boli v roku 2017 zapísané aj cestný most v Humennom a stanica transformátorová v Šali. Tzv. Valaškovský alebo Laborecký most, pôvodne cestný most cez rieku Laborec, bol postavený v roku 1900 na objednávku župy podľa projektu Maďarskej kráľovskej stavebnej kancelárie. Transformátorová stanica na Kráľovskej ul. v Šali, postavená pravdepodobne v roku 1913-1914, je dodnes jedinou zachovanou stavbou asanovaného areálu bývalého umelého mlyna a elektrárne, dochovanou vo vysokom stupni intaktnosti funkčného riešenia a architektonického prevedenia.

KPÚ Trnava - Nález stredovekej sakrálnej stavby v Šamoríne

22. mája 2018
Pohľad na centrálnu stavbu s apsidou od východuPri predstihovom archeologickom výskume v susedstve románskeho tzv. kalvínskeho kostola v Šamoríne došlo k nálezu stredovekej sakrálnej stavby centrálneho pôdorysu interpretovanej ako karner (kostnica). Základy stavby sú vyhotovené z kameňa, pôvodne nadzemná časť zase z tehál nazývaných plevovky, vďaka ktorým je možné túto architektúru datovať do 12. až 13. storočia.

KPÚ Trenčín - Podujatie Noc kostolov

21. mája 2018
Krajský pamiatkový úrad Trenčín Vás ako jeden z organizátorov pozýva na podujatie s názvom Noc kostolov, ktoré sa uskutoční v piatok 25. mája 2018 v priestoroch farského kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi.

KPÚ Košice - Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

16. mája 2018
V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Cena Pamiatkového úradu SR

23. marca 2018
Cena PU SR logo

28. februára 2018 sa zišla komisia, aby vybrala z 15 nominácií laureátov tohtoročnej Ceny Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2018. Tohtoročnými laureátmi ceny sú: Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Darina Petranská a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.


Monument revue

12. marca 2018

titulka MR 1/2017Druhé číslo časopisu je venované téme pamiatkovej ochrany historickej zelene. Rozhodli sme sa upriamiť pozornosť na špecifickú problematiku, ktorá neprávom stojí tak trochu bokom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Do kategórie historickej zelene počítame pamiatky a pamiatkové objekty spojené so živou prírodou (parky, záhrady, aleje, rozáriá, sadovnícke úpravy). Prístup k nim je z tohto dôvodu osobitý a takpovediac, nikdy nekončiaci. Takmer dvesto rokov stáli po boku historických pamiatok aj pamiatky prírodné, ba počiatky formovania pamiatkarskej disciplíny sú pevne spojené s myšlienkou ochrany tak výtvorov človeka, ako aj výtvorov prírody.

Svetové dedičstvo: Fórum mladých profesionálov 2018 – výzva na podávanie prihlášok

8. marca 2018
Ďalší ročník Fóra mladých profesionálov v oblasti svetového dedičstva UNESCO sa uskutoční v dňoch 17. – 26. júna 2018 v Maname (Bahrajn) ako integrálna súčasť 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva. Podujatie je určené mladým odborníkom z celého sveta vo veku 23 – 30 rokov, ktorí sa zaoberajú problematikou svetového kultúrneho alebo prírodného dedičstva UNESCO a disponujú pracovnou skúsenosťou v tejto oblasti v trvaní aspoň 1 rok. V prípade záujmu o účasť na Fóre, je potrebné najneskôr do 31. marca 2018 vyplniť on-line prihlasovací formulár a spoločne so životopisom a odporúčacím listom ho poslať organizátorom podujatia.


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu