SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktorí majú v súčasnosti s Pamiatkovým úradom SR zmluvy o reštaurovaní

19. marca 2019
V zmysle nálezu Ústavného súdu, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 11.2.2019 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky naďalej vykonáva všetky svoje kompetencie pri zabezpečovaní reštaurátorských prác, tak ako mu to ukladá § 10 Zákona 49/2002  Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a v rozsahu uzavretých platných zmlúv.

Výročné správy Pamiatkového úradu SR

7. marca 2019

logo Verejný odpočet a prezentácia činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2018 sa uskutoční 25. apríla 2019 o 10:30 hod. vo Veľkej zasadačke Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

KPÚ Nitra - Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne

7. marca 2019
Kostol sv.Ondreja v Komárne po obnoveV roku 2008 pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra (Mgr. Tatiana Danieličová, Mgr. Imrich Tóth) začala obnova exteriéru kostola. Ako prvá sa začala reštaurátorská obnova sochárskej výzdoby hlavného priečelia (do roku 2012), ktorú nasledovala postupná reštaurátorská a stavebná obnova všetkých štyroch fasád. Na konci roka 2018 bola ukončená posledná etapa obnovy bočnej západnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila obnova exteriéru kostola (okrem reštaurátorskej obnovy okenných výplní). V súčasnosti je vykonávaný reštaurátorský a umelecko-historický výskum interiéru.

Zborník Monumentorum Tutela

22. februára 2019
Zborník M.Tutela 29 titulkaZborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 29 obsahuje príspevky zo spoločnej medzinárodnej konferencie Národných komitétov ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česká republika v októbri 2018, na ktorej boli prezentované najnovšie poznatky vo výskume, ochrane a prezentácii spoločného dedičstva Veľkej Moravy. Nové poznatky výskumníkov prispievajú k precizovaniu nominačného projektu Pamiatky Veľkej Moravy – Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“

15. februára 2019

Učebnica Archeológia pravekých domácnostíKoncom roku 2018 bola odbornou radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD., v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“. Publikácia vychádza z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej archeologickej subdisciplíne, a to archeológii domácnosti. Rozširuje tým poznatky o pravekej archeológii a prináša nový pohľad na výskum (nielen) neolitických sídlisk.

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2018

7. februára 2019

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyzýva na nominácie na výročné ceny za rok 2018 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách. Návrhy, podnety a informácie posielajte poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2019.

Konferencia Počítačová podpora v archeológii

30. januára 2019
Počítačová podpora v archeológii 2019Srdečne Vás pozývame na 18. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii, ktorá sa bude konať po druhýkrát na Slovensku. Termín konania konferencie je 29. – 31. máj 2019. Miestom konania bude areál kaštieľa v Kočovciach. Tak, ako aj po minulé roky, privítame príspevky a postery zamerané na aktívne a inovatívne využitie počítačových metód v archeológii (GIS, LIDAR, štatistiky, databázy, digitalizácia, fotogrametria, internet a pod.)

KPÚ Prešov - Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

29. januára 2019
Odrytie gotickej podoby brány z Baziliky minor v BardejoveV roku 2018 bol zahájený reštaurátorský výskum jednokrídlovej neskororenesančnej brány z roku 1655 z Baziliky minor (rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia) v Bardejove, ktorý mal predchádzať jej samotnému reštaurovaniu. Pri sňatí ľavej časti zdobnej neskororenesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie, po polovičnom odkryve, odhalil reštaurátor Akad. soch. Martin Kutnýodhalená doposiaľ neprístupnú lícnu stranu pôvodnej gotickej brány, kde v prostrednej časti je zreteľne čitateľný erb s havranom (Matej Korvín), erb s levom a najstarší erb mesta Bardejov.

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

17. januára 2019
Cena PU SR logo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2019 po dvanásty krát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla. Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam. Uzávierka nominácií je  28. februára 2019.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém

14. januára 2019
Logo PUSRVerejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém sa uskutoční 24.1.2019 o 10:00 hod vo veľkej zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR na adrese Cesta na Červený most 6 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť prosíme zasielať informácie o účastníkovi (meno, priezvisko, organizácia) na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk.

Berlínska výzva k akcii

11. januára 2019
logo Berlin call 2018Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 sa skončil, no jeho európski organizátori, ako aj zainteresované národné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a podorovatelia z radov odbornej i laickej verejnosti, sa zhodujú na tom, že európskemu dedičstvu - našej spoločnej kultúre a histórii sa musí venovať patričná pozornosť aj v nasledujúcich rokoch. V tomto zmysle bola už v polovici roka 2018 prijatá tzv. Berlínska výzva k akcii, ktorá podnecuje zainteresované strany na miestnej, štátnej a európskej úrovni k ďalšiemu prehlbovaniu poznania, propagácii, financovaniu, zachovávaniu a obnove európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je nepopierateľnou hodnotou jednotnej Európy a jej kultúrneho priestoru.  K tejto iniciatíve sa pripája aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Výzvu, ktorú nájdete na našich stránkach, môže každý jednoducho podporiť elektronickou formou TU.

KPÚ Trenčín - Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne

20. decembra 2018

Kalich z konca 15. až 16. storočiaNa konci roku 2018 bola zahájená obnova ďalšej cirkevnej pamiatky v Nitrianskom Pravne a to kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1770 ako neskorobaroková centrálna stavba zaklenutá kupolou s lucernou a stavbu financoval Andrej Briešťanský. Kaplnka stojí na mieste súčasného cintorína, ktorý vznikol po jej postavení. Pri sanácií – zemných prácach – kaplnky bol objavený kalich, pravdepodobne pochádzajúci z konca 15. až 16. storočia.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu