SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Cena Pamiatkového úradu SR

23. marca 2018
Cena PU SR logo

28. februára 2018 sa zišla komisia, aby vybrala z 15 nominácií laureátov tohtoročnej Ceny Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2018. Tohtoročnými laureátmi ceny sú: Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Darina Petranská a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.


Monument revue

12. marca 2018

titulka MR 1/2017Druhé číslo časopisu je venované téme pamiatkovej ochrany historickej zelene. Rozhodli sme sa upriamiť pozornosť na špecifickú problematiku, ktorá neprávom stojí tak trochu bokom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Do kategórie historickej zelene počítame pamiatky a pamiatkové objekty spojené so živou prírodou (parky, záhrady, aleje, rozáriá, sadovnícke úpravy). Prístup k nim je z tohto dôvodu osobitý a takpovediac, nikdy nekončiaci. Takmer dvesto rokov stáli po boku historických pamiatok aj pamiatky prírodné, ba počiatky formovania pamiatkarskej disciplíny sú pevne spojené s myšlienkou ochrany tak výtvorov človeka, ako aj výtvorov prírody.

Svetové dedičstvo: Fórum mladých profesionálov 2018 – výzva na podávanie prihlášok

8. marca 2018
Ďalší ročník Fóra mladých profesionálov v oblasti svetového dedičstva UNESCO sa uskutoční v dňoch 17. – 26. júna 2018 v Maname (Bahrajn) ako integrálna súčasť 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva. Podujatie je určené mladým odborníkom z celého sveta vo veku 23 – 30 rokov, ktorí sa zaoberajú problematikou svetového kultúrneho alebo prírodného dedičstva UNESCO a disponujú pracovnou skúsenosťou v tejto oblasti v trvaní aspoň 1 rok. V prípade záujmu o účasť na Fóre, je potrebné najneskôr do 31. marca 2018 vyplniť on-line prihlasovací formulár a spoločne so životopisom a odporúčacím listom ho poslať organizátorom podujatia.


KPÚ Trnava - Nález stredovekej delovej gule v skalickom opevnení

2. marca 2018
Pri vnútornej strane skalického mestského opevnenia na ulici Podhradie bola v novembri minulého roka nájdená kamenná delová guľa.  Guľa s priemerom  20cm má odlomenú časť zo svojej hmoty čo naznačuje, že bola použitá pri vojenskej akcii a nie je to len pozostatok výbavy historickej zbrojnice. Je pravdepodobné, že guľa pochádza z obhliehacieho dela umiestneného vo výhodnej polohe niekde v priestore dnešnej kalvárie ...

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2017

26. februára 2018

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyzýva na nominácie na výročné ceny za rok 2017 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách. Návrhy, podnety a informácie posielajte poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2018!!!

KPÚ Nitra - Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

20. februára 2018
Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia.

KPÚ Žilina - Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

19. februára 2018
V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy zachované v pomerne dobrom stave. Maľby sú vytvorené technikou pravej fresky s detailmi v technike secco.

Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov (resumé)

19. februára 2018
Druhým tohtoročným príspevkom Pamiatkového úradu SR k Európskemu roku kultúrneho dedičstva bola interdisciplinárna vedecká konferencia Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorá sa uskutočnila 18. januára 2018. Pamiatkový úrad SR privítal na svojej pôde vyše sto účastníkov z radov širokej odbornej verejnosti, ktorí si prišli vypočuť 14 prednášateľov zo slovenských a českých akademických, univerzitných, múzejných a iných vedecko-výskumných inštitúcií.

Stanovisko PÚSR - Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

16. februára 2018
Pamiatkový príbeh sušiarne sa začal v roku 1993, kedy bol spracovaný návrh na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, čo bolo aj úspešne dovŕšené a do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) sa dostala v novembri 1993. V eufórii začiatku 90-tych rokov si Múzeum v Hanušovciach prenajalo tento objekt s cieľom oživiť tradíciu sušenia liečivých rastlín. Dva roky sľubného aktívneho fungovania prerušila smrť riaditeľa a s vtedajšími majiteľmi nové vedenie múzea zmluvu o prenájme neobnovilo. Odvtedy sa dreveno-kamenná stavba stala vlastníkom príťažou, až sa dostala v roku 2014 do vlastníctva miestneho všeobecného lekára ako nechcená stavba na lukratívnom pozemku, s ktorým mal nový vlastník úplne iné plány.

KPÚ Nitra - Obnova veternej studne v Trávnici

16. februára 2018
V západnej časti obce Trávnica v okrese Nové Zámky je situovaná národná kultúrna pamiatka Veterná studňa, postavená okolo roku 1920 pre potreby zásobovania vodou neďalekého kaštieľa a parku. Na území Slovenska boli len tri podobné veterné studne, ktorého konštrukciu získal majiteľ (od roku 1896) kaštieľa gróf Karol Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pomocou kolesa vetrom poháňané čerpadlo vháňalo zo studne vodu do spádového vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar a koniareň.

KPÚ Nitra - Obnova zaniknutného kláštora kamaldulov v Nitre

16. februára 2018
Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás. Hlavnú kláštornú budovu v súčasnosti využíva Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., ktorá je vlastníkom areálu národnej kultúrnej pamiatky.

Davoská deklarácia 2018: Na ceste k vysoko kvalitnej „Baukultur“ v Európe

9. februára 2018
Európski ministri kultúry, ktorí sa 21. a 22. januára 2018 zišli na neformálnej konferencii v švajčiarskom Davose, prijali deklaráciu definujúcu opatrenia politického a strategického presadzovania vysoko kvalitnej „Baukultur“ v európskom priestore. Davoská deklarácia 2018 zdôrazňuje kľúčovú úlohu architektúry a stavebnej kultúry pre kvalitu života a  pripomína, že kvalitné urbanizované prostredie priaznivo ovplyvňuje nielen psychickú pohodu obyvateľov, ale aj ekonomickú prosperitu, bezpečnosť a sociálnu súdržnosť. Pojem kvalitnej „Baukultur“ zahŕňa okrem existujúcej a plánovanej výstavby, aj procesy územného plánovania, ochranu kultúrneho dedičstva, budovanie infraštruktúry či tvorbu verejných priestorov a krajiny.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu