SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Publikácie Pamiatkového úradu SR

3. decembra 2018

Titulka zborníka Technické pamiatkyNOVÁ PUBLIKÁCIA: Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie

Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém. V dnešných dňoch máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v Bratislave ...


Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie MK SR v programe Obnovme si svoj dom

28. novembra 2018
Logo MKSR Obnova
Upozorňujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2, ktorí potrebujú doložiť nové rozhodnutie alebo nové záväzné stanovisko k obnove kultúrnej pamiatky, aby v záujme včasného a bezkolízneho zabezpečenia odborných podkladov príslušným krajským pamiatkovým úradom doručili svoju žiadosť najneskôr do 10.12.2018. Pri žiadostiach, doručených na krajský pamiatkový úrad po tomto termíne nie je možné zaručiť ich vybavenia tak, aby mohli byť súčasťou podávanej žiadosti do 31.12.2018.


Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

28. novembra 2018
Logo MKSR ObnovaOZNAM PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky začiatkom novembra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy).


KPÚ Košice - Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník

28. novembra 2018
Účastníci podujatia Gotická cesta 2018Na prelome augusta a septembra 2018 sa v Rožňave konalo zaujímavé podujatie - tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste”.   Konferencia bola pripravená v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho združenia Gotická cesta. Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti.

KPÚ Trnava - Náhodný nález mincí v Sobotišti v habánskom dvore

28. novembra 2018
Výber z mincí - averzy.

Habánsky dvor v Sobotišti vznikol v polovici 16. storočia juhozápadne od vtedajšieho intravilánu obce pri existujúcom mlyne. K významným budovám sa popri mlyne, krčmy (kľúčiarne), kaplnky a zvonice s hodinami zaraďuje radnica. V roku 2011 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Počas prebiehajúcich zemných prác na statickom zabezpečení objektu našla jeho majiteľka v auguste tohto roku na rôznych miestach v interiéri a v hline vyvezenej z interiéru niekoľko mincí ...

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2018

14. novembra 2018
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na jubilejný 25. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 11.12.2018, teda v utorok.

Mince v základoch domov : Osudy peňazí nielen z Papradna.

12. novembra 2018
Mince v základoch domoch, prednáškaDňa 12. novembra 2018 o 17.00 Vás pozývame na prezentáciu novej knihy "Mince v základoch domov. Osudy peňazí nielen z Papradna", ktorá sa uskutoční v Artfóre na Mariánskom námestí v Žiline. Prezentácia je spojená s besedou s autorom Štefanom Melišom a recenzentom - archeológom Jozefom Moravčíkom. Diskusiu bude viesť editor knihy Martin Furman z Krajského pamiatkového úradu Žilina. Unikátnu publikáciu, jedinú tohto druhu na Slovensku si môžete zakúpiť priamo v Artfóre aj s podpisom autora. Srdečne Vás pozývame.

Pracovné miesta

8. novembra 2018

logo

Pamiatkový úrad SR príjme do pracovného pomeru na pracovisko Ekonomicko-prevádzkového úseku - referát priamo riadený námestníkom EPÚ, pracovníčku/pracovníka na pozíciu Referent Verejného obstarávania


Archív Pamiatkového úradu v Bratislave

26. októbra 2018
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOZNAM

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR budú v dňoch 29. 10. - 2. 11. 2018 z technických príčin zatvorené pre všetkých bádateľov a čitateľov.

Ďakujeme za pochopenie.

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

25. októbra 2018
Konferencia titulka
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu - 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe.
 
logo 100 rokov

Peter Kajba

25. októbra 2018

Peter KajbaS hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým priateľom, kolegom a známym,

že dňa 20. 10. 2018 nás navždy opustil
náš dlhoročný kolega a priateľ

Mgr. Peter Kajba. 


Česť jeho pamiatke!

KPÚ Žilina - Konferencia Archeológia - svedectvo doby

13. októbra 2018
Pozvanka konferenciaŽilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti archeológa. Vstup na konferenciu je voľný.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu