SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Odborno-metodický deň - Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku

13. novembra 2019
Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na SlovenskuOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v  sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému "Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku". 

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2019

13. novembra 2019
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na 26. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 (štvrtok).

KPÚ Nitra - Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola

11. novembra 2019
Ďakovný list farnosti KubáňovoRímskokatolícka cirkev, Farnosť Kubáňovo venovala za vklad a realizáciu archeologického výskumu zaniknutého kostola sv. Andreja a Benedikta Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre ďakovný list. V rámci realizácie archeologického výskumu s medzinárodnou účasťou pod vedením PhDr. Karla Práška a riešiteľa Mgr. Pavla Paterku sa za pomoci miestnych jednotlivcov, obci a cikrvi podarilo geofyzikálnym meraním a sondami identifikovať a odkryť okrem stavebných fragmetov, aj ďalšie zaujímavé archeologické nálezy.

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ – Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu

15. októbra 2019
Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 v Červenom KláštorePamiatkový úrad SR s Národním památkovým ústavem v spolupráci s KPÚ  Prešov zorganizoval  v dňoch 2. – 4. 10. 2019 v Červenom Kláštore spoločný odborno-metodický deň. Nosnou témou tohto podujatia boli pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu  (vyhlasovanie, zrušenie a zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území). Cieľom podujatia bola výmena vzájomných skúseností z praxe pamiatkovej ochrany medzi kolegami z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska. 

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch

6. októbra 2019
Kaštieľ v Ožďanoch - stav po požiari v roku 2019Dlhodobo nevyužívaný renesančný kaštieľ, ktorého história je spätá so  známou uhorskou  šľachtičnou  Julianou Géczyovou-Korponayovou, hlavnej hrdinky slávneho románu Móra Jókaiho Levočská biela pani sa dňa 3.10.2019, v podvečerných hodinách  ocitol v plameňoch. Jeho súčasný vlastník, Bystrická  dopravná spoločnosť a.s., mal v roku 2009 záujem o komplexnú obnovu kaštieľa v rozsahu adaptácie na ubytovacie a kultúrno - spoločenské priestory. Zrejme po neúspešnom pokuse o získanie finančných prostriedkov sa na kaštieli nerealizovali žiadne práce a kaštieľ ďalej chátral.

Informácia o prenájme NKP Kaštieľ v Seredi

27. septembra 2019

Kaštieľ v Seredi, č.ÚZPF 2257/1Mesto Sereď v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku: Kaštieľ (známy aj ako Šintavský hrad) - stavba so súp. č. 1, na parc. č. 1, LV č. 591, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2257/1.

KPÚ Nitra - Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi

19. septembra 2019
Logo DEKD 2019Krajský pamiatkový úrad Nitra, kancelária Komárno, Obec Veľké Turovce, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho Vás pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 pozývajú na prednášku a prehliadku pod názvom Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi. Cezhraničné podujatie sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome pri obecnom úrade vo Veľkých Turovciach.

KPÚ Trenčín - Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry

19. septembra 2019
Logo DEKD 2019Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, pozýva pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 odbornú i laickú verejnosť dňa 26. septembra 2019 o 10:00 hodine  do  rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube, kde sa uskutoční podujatie pod názvom Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry. Témou prednášok budú najstaršie dejiny kostola, jeho stavebno-historický vývoj, ikonografia výtvarnej výzdoby, a tiež súčasné aktivity domácich občianskych združení zamerané na prezentáciu pamiatky.

Pamiatková odborná konferencia v rámci Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD) 2019

18. septembra 2019
Logo FEAD 2019Krajský pamiatkový úrad Prešov v rámci prešovského Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD 2019), ktorý sa uskutoční v dňoch 25.9.2019 – 27.9.2019, pripravuje odbornú konferenciu s hlavnou témou prezentácie dvoch Metodik vydaných Pamiatkovým úradom SR.  Ide o Metodiku pamiatkovej ochrany zvonov na Slovensku a Metodiku identifikácie a výskumu historických krovov. Konferencia sa uskutoční v kongresovej sále Skladu soli v Prešove-Solivare dňa 26.9.2019 so začiatkom o 9:00 hodine.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018

11. septembra 2019
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelia po dvadsiaty ôsmy raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

BARDKONTAKT 2019 resumé

3. septembra 2019
Logo BardkontaktZameranie prednášok bolo nasmerované predovšetkým na obnovu fasád a s ňou súvisiacich prác, ale odzneli aj prednášky, ktoré sa venovali stavebnotechnickému stavu hlavne vertikálnych konštrukcií, systemizácii porúch a poškodení fasád či materiálovej základni uplatňovanej v minulosti na fasádach. Zamýšľali sme sa aj nad otázkou vhodnosti uplatňovania nových technológií pre pamiatkovú obnovu fasád stavieb postavených do konca 19. storočia. Venovali sme sa aj problematike svetla ako ďalšieho rozmeru fasád. Prezentovaný bol aj proces filolocko-kritickej analýzy a reštaurovania historických stavieb s podrobným vysvetlením typologickej a degradačnej analýzy obnovy fasád objektu Villa Ada-Savoia v Ríme.

KPÚ Žilina - Zaistenie detektoristického náradia pod Hričovským hradom

30. augusta 2019
Zaistené nástroje detektoristov pri Hričovskom hrade, foto: Mgr.Tomáš Kopták,PhD., KPÚ ŽilinaDňa 23.07.2019 uskutočnili príslušníci Policajného zboru SR v Žiline spolu s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline obhliadku zdevastovaného archeologického náleziska a národnej kultúrnej pamiatky Hričovského hradu. Obhliadka sa realizovala v súvislosti s podaným trestným oznámením na neznámeho páchateľa za rozsiahle poškodenie severozápadného svahu hradného kopca v tesnej blízkosti hradu ...


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu